Wybór Lidera

ZASADY WYBORU LIDERA GRUPY ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Wybory lidera to dla grupy czas odkrywania, kogo Bóg wybrał do pełnienia służby.

1. Wymagania dotyczące kandydata na lidera 1.1. Powinna to być osoba z odpowiednią formacją, co najmniej od dwóch lat uczęszczająca systematycznie na spotkania grupy. Za właściwą formację przyjmuje się, że osoba ukończyła „Szkołę Animatora” lub przynajmniej jest w trakcie „Szkoły” W przypadku braku takich osób minimum to odbycie rekolekcji „Uzdrowienie Wspomnień”.

1.2. W przypadkach szczególnych, gdy wyżej wymienione warunki nie są spełniane przez kandydata na lidera, wybór takiej osoby należy konsultować z koordynatorem diecezji. 1.3.Wybrany lider zobowiązany jest do stałego pogłębiania swojej formacji przez udział w rekolekcjach zamkniętych raz na dwa lata, uczestniczy w weekendach formacyjnych (stara się żyć według „Naszego Credo”)

2. Sposób wyboru lidera

2.1. Do wyboru lidera uprawnione są osoby po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy (REO), które co najmniej od roku uczestniczą systematycznie w spotkaniach grupy.

2.2. Kandydaci są wcześniej zgłaszani, weryfikowani pod kątem warunków określonych w p.1 i zatwierdzani przez kapłana – opiekuna lub proboszcza, iż nie ma zastrzeżeń, co do ich wiary i moralności. Każdy kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. Sposób wyłaniania kandydatów oraz ich liczba leży w gestii grupy.

2.3. Głosowanie odbywa się w sposób tajny (na kartkach). Każdy uprawniony do głosowania ma jeden głos w każdej turze.

2.4. Kapłan – opiekun, który pełni rolę asystenta kościelnego, ma jeden głos, nawet jeśli rozpoczyna dopiero swoją posługę w grupie.

2.5. Liderem zostaje osoba, która uzyska większość kwalifikowaną, tj. 50% + 1 głos, w pierwszym głosowaniu. Jeżeli w wyniku pierwszego głosowania nie uda się wybrać lidera, należy poddać pod głosowanie w drugiej turze dwie kandydatury, które uzyskały największą liczbę głosów. Jeżeli do wyborów zgłoszono tylko jednego kandydata, to zostaje on liderem, gdy w głosowaniu uzyska ponad 50% głosów osób uprawnionych do głosowania. W przypadku nie uzyskania wystarczającej liczby głosów wybory należy powtórzyć.

2.6. W trosce o wspólnoty wybory odbywają się z udziałem koordynatora diecezji (kapłana lub świeckiego) bądź osoby z Zespołu Pastoralnego, delegowanej przez koordynatora.

2.7. W przypadku braku obecności lidera w spełnianiu posługi wspierają animatorzy, w przypadku licznych wspólnot zasadnym jest powołanie rady grupy.

3. Długość kadencji lidera

3.1. Lider grupy wybierany jest na okres 3 lat

3.2. Kadencja może być ponawiana nie więcej niż jeden raz

4. Modlitwa  Wybory powinny być poprzedzone modlitwą, aby były one formą rozeznawania woli Bożej, a nie sondażem popularności poszczególnych osób. Grupa powinna pamiętać o modlitwie za swojego lidera. Posługa lidera powinna być spełniana w duchu służby, a nie świeckich wzorców rządzenia i narzucania innym swojej woli.  W trosce o jedność i kościelny charakter grup brak obecności Koordynatora z diecezji, bądź osoby z Rady Pastoralnej powoduje nieważność wyboru.

 

Wybór lidera w Odnowie – zasady

Wybór lidera w Odnowie katechezy łódż.docx

 

trzeba kliknąć w link 😉

 

Komentarz z dn. 08.09.2021

Słowo , które kieruje do nas dziś Duch Św. zwraca naszą szczególna uwagę na dwa główne aspekty: Bóg uzdolnił nas do tego, żebyśmy mogli Go poznawać i daje siebie poznawać. O tym przypomina św. Paweł , że jest to bardzo ważne, dlatego Ojciec dał nam Ducha mądrości i objawienia. Ten Duch wyraża się w tym, że jesteśmy zdolni Pana Boga ciągle poznawać, dzięki temu że On chce ,abyśmy Go poznawali. Zawsze musimy pamiętać ,że to Bóg wychodzi z inicjatywą- On stwarza , On wszystko daje, On pierwszy nas ukochał. I On też chce , abyśmy Go poznawali. On ciągle uzdalnia nas do poznawania Go i pragnie, abyśmy Go poznawali coraz bardziej i głębiej. Czasami, gdy zdaje się komuś , że już zna Pana Boga i już wie wszystko o Panu Bogu, to znaczy ,  że mało wie o Bogu. Im więcej wie się o Bogu , tym więcej zdaje sobie sprawę, że nie wiele wie o Nim.  Bóg jest tak wielki , potężny i nieogarniony, że my- jako ludzie nie jesteśmy w stanie Go pojąc i zamknąć w ramy- i powiedzieć , że poznałem Pana Boga i wiem kim On jest! Zawsze będzie się nam wymykał. Chociaż możemy przeczuwać ,przez „oczy” serca ,duszy naszej , że jest to Ktoś potężny , wspaniały, jest przepełniony miłością, ale to będą tylko przeczucia!

Najbardziej daje się On nam poznać w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg nie chce, abyśmy błądzili. Jezus w wielu momentach mówi wprost ”…kto Mnie widzi, widzi i Ojca , kto Mnie słucha ,słucha Ojca, kto patrzy na Mnie – patrzy na Ojca…” . Patrząc , więc i słuchając Jezusa , ucząc się Jezusa- poznajemy kim jest Bóg! Jezus daje się nam poznać bardzo wyraźnie od strony bardzo ludzkiej w dzisiejszym Słowie , które było podczas Liturgii –w rodowodzie . Rodowód świadczy o tym, że Jezus jest człowiekiem. Wszystkie pokolenia wymienionych osób , to są konkretni ludzie , których życie prowadzi do narodzin Jezusa Chrystusa. Kościół uczy , że Jezus to w jednej osobie – Bóg i Człowiek! Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek! Czytamy w Ewangeliach, w objawieniach świętych Kościoła , poznajemy od strony ludzkiej , jaki był , co mówił, jak reagował, jakie miał uczucia, jako człowiek- widzimy Jego wrażliwość, posiadał Ciało , które podlegało prawom fizycznym , tak jak każde ludzkie ciało. Widzimy to najbardziej na krzyżu , kiedy to Ciało jest oszpecone, zniszczone i podlega prawom fizyki . Jezus daje siebie poznać od tej strony ludzkiej , ale pokazuje też ,że jest Bogiem . Ciało , które było zniszczone , przechodzi w Ciało uwielbione, a więc w Ciało doskonałe , lśniąco białe.- Jezus zmartwychwstaje. W niebie jest z Ciałem! On jest już jako  prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, jako Osoba Boska , która ma tez Ciało i tak już pozostanie. Jezus przychodzi na świat jako „Logos”, czyli „Słowo” , istnieje , jako druga Osoba Boska, ale istnieje odwiecznie, nim przyszedł na świat  , jako Słowo, którym stwarzał Bóg  świat, jako Osoba, która nie ma ciała. Ciało dopiero przyjął na ziemi, które już Jezusowi pozostało i w Nim wstąpił do nieba. W czasie Eucharystii też mówimy , że Jezus ma ciało , chociaż widzimy Chleb , kawałek Hostii , lecz my przez wiarę widzimy , ze to jest Ciało. Jezus mówi, że „… to jest Ciało Moje”, ale to nie znaczy ,ze widzimy takie prawdziwe Jego ciało , które Ona obecnie ma. , bo nie widzimy Go, jako człowieka. Czasami doświadczenia mistyczne , które mogą pokazać w ciele Pana Jezusa , jak Siostra Faustyna, dzięki , której powstał obraz Jezusa Miłosiernego i dzięki, któremu możemy wyobrażać sobie Pana Jezusa. Jezus pokazuje też nam siebie w ciele Uwielbionym, które przenika materie ,przychodzi mimo drzwi zamkniętych, spożywa posiłek, ale wygląda , jak duch, ale nie jest duchem, bo uczniowie mogą Go dotknąć.

Widzimy , jakie jest bogactwo , w jaki sposób możemy poznawać Jezusa Chrystusa. Na co stać Pana Boga i kim On jest! Cały czas mówimy o Bogu , o Duchu św.- to wszystko jest zasłonięte jeszcze przed naszymi oczami. Boga zobaczymy twarzą w twarz po śmierci, dużo  więcej zrozumiemy , ale całą wieczność zajmie nam ciągłe poznawanie Boga. Nadal będziemy tylko stworzeniem, nie będziemy bogami. Przez Jezusa będziemy mogli doświadczać Jego działania w nas mocą Ducha św.

Drugi aspekt tego Słowa, które usłyszeliśmy to , ze dzięki temu , że Bóg się nam objawia i daje Siebie poznać , to my możemy wtedy poznawać kim my jesteśmy. To On mówi  ,że jesteśmy jego dziećmi, że jesteśmy kimś szczególnym dla Niego i wybranym, zna nas po imieniu. To, że istniejemy, to dzięki temu , że On zapragnął abyśmy zaistnieli na tym świecie. Chce , abyśmy byli z Nim na całą wieczność. ”… Nadzieja naszego powołania…” wiąże się z wiecznością. Mówimy często  o powołaniu, w kontekście tego życia doczesnego – to jest ważne , abyśmy spełniali swoje misje w głoszeniu ewangelii czy życia w rodzinie- są różne powołania. Jeżeli ktoś realizuje swoje powołanie życiowe, to spełnia swoje powołanie życiowe.

Dla nas najważniejszym powołaniem, o którym nie możemy zapominać  i wszystkie inne powinno się w to jedno powołanie wpisywać –to powołanie do nieba!  To jest jedyna przeznaczenie , w które powinniśmy wierzyć. Wszyscy jesteśmy przeznaczenie do życia w wieczności, w niebie. Dzięki temu , że możemy wyobrażać sobie jakie Jezus ma ciało to też możemy sobie wyobrażać , jakie my dostaniemy ciało. Św. Paweł mówi , że będziemy mieli ciała na podobieństwo Jego ciała uwielbionego, więc będziemy mieć doskonalsze  ciała. To, czego nam brakowało tutaj w sposób emocjonalny , psychiczny, fizycznym lub  duchowym- to uzupełnienie będziemy mieli do doskonałości , jakiej moglibyśmy osiągnąć , której tu na ziemi nie możemy osiągnąć. Wezwanie „Bądźcie bogami” to jest wezwanie , które ma nas sprowokować do ciągłego rozwoju, aby nie trwać w stagnacji, tylko poznawać Boga , rozwijać się bardziej. To jest bardzo ważne!

Pana Jezusa i Boga poznajemy najbardziej w Eucharystii! Przede wszystkim: słuchając Jego Słowa, gdy przyjmujemy Go w Komunii św. ,kiedy prosimy o działanie Ducha Św. Możemy Go tez w jakiś sposób odczuwać, możemy się jednoczyć przyjmując Ciała Pana Jezusa, możemy się Go dotknąć, wierząc to jest Jego Ciało. To wszystko daje nam możliwości poznawcze Boga , poznawcze Jezusa, a przez Jezusa Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Warto to sobie uświadamiać , przypominać. To wówczas jeszcze bardziej ożywia naszą wiarę , mobilizuje do tego ile, jeszcze przed nami do działania , żeby jeszcze bardziej poznać Boga . Im bardziej Go poznajemy, tym bardziej zaczynamy Go kochać!  Miłość jest nieskończona! Nie tak , ze ktoś kocha Boga na maxa! Boga można kochać w nieskończoność! Miłość nie ma żadnych granic! Bóg nie ma granic! Bóg jest bez końca , bez początku! Bóg jest nieskończony! A skoro Bóg jest Miłością , to miłość jest nieskończona! Im bardziej Go poznajemy w nieskończoność, tym bardziej możemy go w nieskończoność miłować i uczyć się tej miłości! To też uczy nas ogromnej pokory, abyśmy nie myśleli za dużo o sobie! Wszystko co najlepsze jest jeszcze przed nami!!

Ks. Andrzej

Komentarz – 1/09/2021

Łk 12:35-37: Niech będą przepasane biodra7 wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.

 

Słowo z Łk 12;35-37 wzywa nas do czujności i gotowości… Wyrazem tej czujności jest zapalona pochodnia, która symbolizuje światło wiary, nadziei i miłości, które otrzymaliśmy na chrzcie św. I które podtrzymujemy przez modlitwę , życie sakramentalne i dobre czyny…

Wezwanie do czujności i gotowości może wydawać się trwaniem w jakimś takim napięciu, jakimś takim religijnym nakręceniu, ale nie o to chodzi…Idzie tu przede wszystkim o postawę dyspozycyjności i pokory w przyjmowaniu woli Bożej w naszej codzienności oraz szczerą miłość wyrażającą się w służbie innym ludziom…Takiej postawy uczy nas Bóg , który sam pragnie przepasać się , a nam każe zasiąść do stołu , a obchodząc będzie nam usługiwał…

 Możemy mieć nadzieję na doświadczenie takiej miłości od Boga, jeśli w takiej postawie pokornej miłości będziemy Go naśladowali….

Ks. Andrzej

Ogłoszenia 3 września 2021

Szczęść Boże, przed nami kolejny rok formacyjny. Pragniemy podzielić się z Tobą tym, co czeka nas w najbliższych tygodniach.


1. Czuwanie na Jasnej Górze – 25 września 2021r.

Największym spotkaniem tego roku jest XXV Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętem na Jasnej Górze, które zgromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób.

Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się na świeżym powietrzu przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa. Będziemy prosić Ducha Świętego o rozpalenie
w nas na nowo pierwotnej miłości oraz o nowy ogień dla naszych wspólnot.

Czuwanie to od zawsze okazja na zaproszenie nowych osób z parafii.
Dla wspólnot jest to szansa na odbudowanie i pogłębienie relacji oraz budowanie jedności.

Bezpośrednio po Czuwaniu odbędzie się pierwsze spotkanie
Służby Odnowy Rodzinom.


2. Seminarium o Wspólnocie
zapisy otwarte!

Seminarium o wspólnocie jest przeznaczone dla osób, które pragną na nowo ożywić życie we wspólnocie.

Udział w pierwszych seminariach, przez które Bóg dokonuje największych zmian w naszym życiu, jest dopiero początkiem tej niezwykłej przygody – najlepsze wciąż przed nami! Bogactwo darów Bożych jest niewyczerpane i to od nas zależy, ile dobra przyjmiemy! Seminarium może być również uzupełnieniem formacji dla wspólnot, które korzystały z kursu ENC.

Seminarium to nie tylko katechezy, które pomagają nam zrozumieć Boży zamysł względem nas, lecz także nasza odpowiedź dotycząca konkretnych wezwań.

zapisy na seminarium: https://bit.ly/2WkjWV1
podręcznik uczestnika: https://agappe.shop/strona-glowna/192-seminarium-o-wspolnocie.html

 

3. Szkoła Proroków
zapisy otwarte!

Szkoła Proroków to propozycja dla wszystkich osób formujących się we wspólnotach Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Z pewnością jest to obowiązkowa pozycja dla osób odpowiedzialnych (liderów, animatorów, księży), które na co dzień rozeznają do czego zaprasza ich Duch Święty. To również propozycja dla osób, które posługują charyzmatem proroctwa, tworzą diakonie prorockie lub zajmują się formacją wewnątrz diakonii. To w końcu propozycja dla wszystkich osób, które mają doświadczenie chrztu w Duchu Świętym.

Charyzmaty są darmo danymi darami łaski do budowania wspólnoty i Kościoła, nie można na nie ani zasłużyć, ani nie można ich wypracować. Tym bardziej nie można stać się prorokiem po odbyciu Seminarium. Szkoła Proroków pomoże nam określić kim jest prawdziwy prorok, na czym polega Jego posługa we wspólnocie oraz pomoże rozeznać dar proroctwa.

Szkoła Proroków kładzie szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie zawartych treści. Formacja dla całej wspólnoty pomoże zbudować jedność, uporządkuje wiedzę
o charyzmacie prorockim, pomoże się otworzyć na ten dar we wspólnocie.
Szkoła Proroków może być również doskonałym uzupełnieniem Seminarium o Wspólnocie. Głównym głoszącym jest ks. Mateusz Kicka, prezbiter diec. zamojsko-lubaczowskiej, autor wielu książek o proroctwie, rekolekcjonista, zaangażowany we wspólnotę Mamre. Osoby, które korzystały ze Szkoły Proroków w diec. przemyskiej
i lubelskiej w tym wydaniu znajdą nowe interesujące treści.

zapisy: https://bit.ly/3j8uW0M
podręcznik uczestnika: https://agappe.shop/strona-glowna/24-szkola-prorokow-podrecznik-uczestnika.html

Komentarz

Komentarz do Słowa: W chrześcijaństwie, a ściślej w Kościele Katolickim jest wiele dróg i wielu mistrzów rozwoju życia duchowego. Najbardziej popularne metody rozwoju duchowego to szkola franciszkańska, dominikańska, benedyktyńska, karmelitańska i ignacjańska. Te drogi i mistrzowie życia duchowego pomagają nam zbliżyć się .do prawdy – do Jezusa, ale zawsze pozostaną one jedynie narzędziem, pomocą. Najważniejsze jest by po takim zbliżeniu się do źródła Prawdy – do Jezusa, z tego źródła korzystać, czerpać. Codzienny kontakt ze słowem Bożym, niedzielna Eucharystia, adoracja Najświętszego sakramentu, medytacja… to czerpanie z samego źródła, które prowadzi do prostoty i pokory serca, przemienia duchowo, jest „wewnętrznym balsamem” – przynosi ukojenie duszy. Przemieniając nas, przemienia innych, wnosi dobro i miłość w świat… Pan Jezus zaprasza nas wszystkich jako tych utrudzonych i obciążonych, byśmy przyjęli Jego jarzmo, czyli powierzyli się Jemu i przejmowali postawę Jego serca, które jest łagodne, delikatne, pokorne, ciche, dalekie od wyniosłości, emanujące pokojem i przelewające miłość na tych, którzy chcą przebywać w Jego bliskości.

ks.Andrzej