04.05.2021

„Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca” J 14,31

Taki temat proponuje nam dziś Duch Święty… Pan Jezus całym swoim życiem przekazuje nam bardzo ważną prawdę o Sobie: Ja miłuję Ojca… Jest to jednocześnie prawda o Miłości Ojca, bo „kto Mnie widzi widzi i Ojca” mówi Jezus.
I ta Miłość Ojca i Syna sprawiła, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby wypełnić wolę Ojca. Aby świat poznał, że Bóg jest Miłością, i że Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka, aby każdy człowiek poznał Bożą Miłość i na tę Miłość odpowiedział miłością. To jest wolą Ojca mego, aby każdy kto we mnie wierzy miał życie wieczne, czyli życie w Bożej Miłości.
Kochani, Miłość Boża jest najważniejszym motywem misji Jezusa Chrystusa, ale teraz jest czas Kościoła – Kościół ma kontynuować misję Jezusa Chrystusa, a więc to Miłość ma być głównym motywem, motorem, siłą i celem działania Kościoła. Tak jak Jezus przyszedł dać świadectwo o Miłości tak teraz Kościół wypełnia tę misję dawania świadectwa o Miłości – Miłości od Boga i Miłości do Boga. To świadectwo jest bardzo ważne, dlatego w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o wypełnianiu tej misji przez apostołów i w refrenie psalmu responsoryjnego powtarzaliśmy wezwanie „Niech wierni Twoi głoszą Twe Królestwo” (wierni, czyli my wszyscy mamy głosić Królestwo Boże, a to Królestwo to Miłość, sprawiedliwość i pokój…
Wzorowo przez wieki głoszą to Królestwo Święci i Męczennicy. Ich świadectwo jest skuteczne i pociągające, ponieważ głosili Miłość – Miłość piękną, czystą, bezinteresowną, ofiarną, dynamiczną i radosną. Taką Miłość można głosić tylko w jeden sposób: życiem wypełnionym Miłością (samo mówienie, nauczanie o tej Miłości nie wystarczy)
Ks. Jan Twardowski w swoim wierszu wyjaśnia, że nie przyszedł by nawracać, ani by „wlewać do ucha świętą teologię łyżeczką”, lecz aby usiąść obok i wyjawić swój sekret: „że ja, ksiądz, wierzę Panu Bogu jak dziecko” …
O to kochani idzie w świadectwie… i w całej ewangelizacji…
Warto dziś postawić sobie pytanie: jakie jest moje aktualne świadectwo wiary? W jakiej kondycji jest moja miłość?
Przyjdź Duchu Święty, Duchu Miłości, uzdalniaj nas do świadectwa Miłości.
Maryjo Matko Pięknej Miłości módl się za nami. Amen.

ks.Andrzej

Apel

„Zaczynajmy od pełnego miłości pokochania małego dziecka już w łonie matki. Jak już wielokrotnie mówiłam w wielu miejscach, tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie, jest aborcja – ponieważ jeżeli matka może zabić swoje własne dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem?”
Matka Teresa z Kalkuty

Na skrzyżowaniu ulic Polowej i Alei Legionów został umieszczony bilbord z hasłem: „Aborcja bez granic”. Jest to bilbord, który zachęca do łamania prawa polskiego i do aborcji dzieci nienarodzonych. W niedzielę Dobrego Pasterza czytaliśmy w Ewangelii, że Jezus pragnie odnaleźć owce, które zagubiły się z Jego owczarni. Możemy Mu w tym pomóc, obejmując swoją modlitwą wszystkich tych, którzy się zagubili w swoim strachu, obawach, frustracjach do tego stopnia, że domagają się wolności w decyzji o odebraniu życia dzieciom w łonach swych matek. Otoczmy ich modlitwą, by Pan Bóg przemienił ich serca, aby Jego miłość dotknęła ich i przemieniła. Zachęcamy, by w maju otoczyć te osoby modlitwą, odmawiając Litanię Loretańską. Niech Matka Jezusa stanie się dla nich wzorem kobiety, która przyjęła łaskę macierzyństwa, choć wiązało się to dla Niej z wieloma trudnościami.
Dziecko ma nie tylko ziemskich rodziców – matkę i ojca, ma też Ojca niebieskiego, Który dał mu duszę nieśmiertelną i o swym dziecku nigdy nie zapomni. My też pamiętajmy.

Zespół Koordynujący
Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej

Łomża, 01.05.2021

Komentarz do słowa z dn. 27.04.2021

…Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je.  Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne…

Jeśli ktoś był w górach i miał możliwość obserwacji pasterza i jego owiec mógł zauważyć , jak te owce potrafią rozpoznać swego opiekuna. Taki pasterz może wzywać owce po imieniu i one reagują, przychodzą. Ale jeśli ktoś obcy je woła nie podejdą, nawet gdy wabi je jakimś smakołykiem… Kiedyś, sam widziałem (co prawda w telewizji) nie mogłem się nadziwić, jak ogromne stado – chyba kilkaset owiec, idzie całymi kilometrami po stromych górach i lasach, prowadzone przez jednego tylko pasterza i dwa przyuczone pieski. Owce naprawdę potrafią słuchać pasterza i dobrze na tym wychodzą, a człowiek?

Dlaczego tak trudno przychodzi nam całkowicie zaufać Chrystusowi, iść jak owca za Nim, iść drogą Jego przykazań, ewangelii… Drogą nie łatwą, ale pewną – właściwą!

Jezus Chrystus jest dobrym Pasterzem i kocha nas miłością bezgraniczną, miłością ofiarną, dlaczego więc tak wielu ludzi nie idzie za Nim, nie ufa, nie naśladuje?

Głównym powodem jest niedostateczna znajomość i zażyłość z Panem Jezusem. Niestety nawet wielu katolików niewystarczająco zna Jezusa. Wystarczy trochę porozmawiać o wierze, o poglądach i szybko można się przekonać, że znajomość Jezusa jest znikoma, fragmentaryczna, brak znajomości całego nauczenia Pana…. wtedy ten obraz Boga, obraz Jezusa Chrystusa w sercu jest zafałszowany i dlatego tak trudno całkowicie zaufać, kochać i zawierzyć całe swoje życie…

 Często kogoś trapią różne wątpliwości i pytania: dlaczego na tym świecie jest tyle niesprawiedliwości, tyle cierpienia (często niezawinionego), tyle chorób i dlaczego Bóg na to pozwala, dlaczego nas wszystkich nie uzdrawia, dlaczego wciąż tylu dobrych ludzi umiera? itd… gdyby była lepsza znajomość Jezusa, że wiedzieliby przede wszystkim, że Bóg nie chce naszego cierpienia i to nie On jest odpowiedzialny za zło na tym świecie… Wiedzieliby, że Jezus Chrystus dobrowolnie bierze na siebie całą winę i skutki naszych grzechów, że solidarnie uczestniczy w naszym losie i nigdy nas nie opuszcza… cierpliwie znosi nasze upadki i nieustannie przywołuje do Siebie i wskazuje dobrą drogę jak Pasterz swym owieczkom… i zapewnia najwyższej jakości prawdziwy pokarm, a nie jakiś tam podrabiany czy zatruty…

Siostry i Bracia, Jezus Chrystus przyszedł na świat, abyśmy mieli życie, i to w obfitości – życie w pełni, czyli życie w Bogu – życie, które nigdy się nie kończy – życie wieczne. To jest Jego oferta!  Problem w tym, że nie jest to jedyna oferta. Są jeszcze inne oferty, ale nie od Boga… oferty od fałszywych pasterzy – oferty z każdej dziedziny życia nawet religijnej – są one bardzo atrakcyjne proponowane i wiele obiecują, ale ostatecznie prowadzą do jednego celu: odciągnąć człowieka od Jezusa i Jego Kościoła.

Siostry i Bracia, warto każdy dzień rozpoczynać modlitwą, rozmową z Bogiem, słuchaniem i rozważaniem Jego Słowa (najlepiej wyznaczonego na dany dzień przez Kościół, bo wtedy poznajemy z dnia na dzień całego Jezusa, całe Jego nauczanie, a nie tylko fragmenty…)  Warto robić codzienną medytację – wpatrywać się w Jezusa – wsłuchiwać w jego Słowa, bo wtedy zmienia się nasze myślenie, a jeśli zmieni się nasze myślenie, to i całe nasze życie będzie bardziej Jezusowe, będzie w nas więcej Miłości…

Przyjdź Duchu św. ożywiaj w nas pragnienie głębszego poznawania Jezusa Chrystusa, Jego Słowa i pragnienie naśladowania Go w Miłości.  Amen.

ks. Andrzej

Seminarium Odnowy Kościoła on-line

Dobrze, że jesteś!


 Szczęść Boże,

Zapraszamy do pogłębienia formacji na podstawie listów do
Siedmiu Kościołów z Apokalipsy wg. św. Jana.

Zapisz się na bezpłatne Seminarium Formacyjne
Seminarium Odnowy Kościoła
więcej szczegółów tutaj: https://bit.ly/3mJg21i

 

PROGRAM SEMINARIUM
10.05.2021 – TYDZIEŃ WSTĘPNY
Temat: Obrazy Kościoła
Modlitwa: NABOŻEŃSTWO UWIELBIENIA I DZIĘKCZYNIENIA ZA KOŚCIÓŁ

17.05.2021 – TYDZIEŃ 1
Temat: Powrócić do pierwotnej miłości i gorliwości
Ap 2, 1-7 – List do Kościoła w Efezie

24.05.2021 – TYDZIEŃ 2
Temat: Wierność powołaniu pośród próby, ucisków i cierpienia
Ap 2, 8-11 – List do Kościoła w Smyrnie

31.05.2021 – TYDZIEŃ 3
Kompromisy ze „światem”
Ap 2, 12-17 – List do Kościoła w Pergamonie

Modlitwa: NABOŻEŃSTWO PRZEBŁAGANIA ZA GRZECHY KOŚCIOŁA

7.06.2021 – TYDZIEŃ 4
Wiara konsekwentna
Ap 2, 18-29 – List do Kościoła w Tiatyrze

14.06.2021 – TYDZIEŃ 5
Kościół w letargu
Ap 3, 1-6 – List do Kościoła w Sardes

21.06.2021 – TYDZIEŃ 6
W więzach Wspólnoty
Ap 3, 7-13 – List do Kościoła w Filadelfii

Modlitwa: NABOŻEŃSTWO ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH I MODLITWA O WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (POSŁANIE)
(Przynosimy świece)

28.05.2021 – TYDZIEŃ 7
Bogactwo Kościoła narzędziem służby
Ap 3, 14-22 – List do Kościoła w Laodycei

Organizatorzy Seminarium:
Katolicka Odnowa w Duchu Świętym w Polsce
Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Przemyskiej
Oazowa Wspólnota Życia Miłosiernego Chrystusa Sługi

Wspierając fundacje, wspierasz dzieła ewangelizacyjne:

Fundacja Krajowego Zespołu Koordynatorów
Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce,
bank: BNP Paribas,
nr konta: 31 1750 0009 0000 0000 3654 1377
w tytule: darowizna na cele statutowe