Słowo z komentarzem z dn. 26.10.2022

Ef 5, 1-2 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, 2 i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu. W słowie, które usłyszeliśmy dzisiaj, Paweł Apostoł zapewnia nas o miłości Boga, która wypływa przede wszystkim z tego, że jesteśmy Jego dziećmi i to umiłowanymi. Święty […]

Słowo z komentarzem -12.10.2022

Rz 12, 1-2 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej1. 2 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Słowo Boże na różne sposoby […]

Słowo i komentarz ze spotkania z 28 września

 Jk 5,16b; „Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”  W tym krótkim zdaniu, które usłyszeliśmy bardzo ważne jest każde słowo, każde stwierdzenie: Zwróćmy uwagę na trzy elementy tego zdania: moc, wytrwałość i sprawiedliwość. Moc – modlitwa ma swoją moc, ale nie sama jak to niektórzy myślą i mówią modlitwa ma moc… takie stwierdzenie sugeruje, że modlitwa działa jak jakieś zaklęcie, albo […]

Komentarz – 1/09/2021

Łk 12:35-37: Niech będą przepasane biodra7 wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.   Słowo z […]

Komentarz do słowa z dn. 16.02.2021

„Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, […]

Komentarz z dn. 9.02.2021

Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. Jk 2,26 To bardzo ważne SŁOWO ! Słowo to przypomina o stałej trosce w rozwoju naszej wiary osobistej. Taki rozwój wiary dokonuje się przede wszystkim na modlitwie,  ponieważ wiara jest darem od Pana Boga –jest łaską , ale ta wiara wymaga także naszego zaangażowania czyli przełożenia na życie codzienne. Modlitwa o wiarę ,o rozwój – nigdy nie powinna się […]

Komentarz do słowa z dn. 27.10.2020

   a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę:  «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»  On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.  To jest największe i pierwsze przykazanie.  Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach […]