„Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i karć z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy!” Tyt 2; 11-14

W świecie w którym żyjemy nie brakuje ciemności grzechu, krzywdy i zła. Podobnie zresztą ciemności grzechu były doświadczeniem ludzi od początków istnienia świata. Czytania z Księgi Rodzaju o tym przypominają. Niedawno po raz kolejny w noc i dzień Bożego Narodzenia usłyszeliśmy że w naszych ciemnościach „ujrzeliśmy Światłość Wielką” … Syn został nam dany”.

Św. Paweł komentuje narodzenie Jezusa, Syna Bożego mówiąc, że jest to „ukazanie się łaski Boga” (Tt2,11) Generalnie mówimy, że łaska to dar niewidzialny, ale od chwili wcielenia Boga, największa i najważniejsza łaska stała się widzialna zewnętrznie – bo Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, a wewnętrznie – przez doświadczanie jedności i pokoju (doświadczamy tego gdy żyjemy pojednani z Bogiem i w Komunii z Nim… )

Ukazała się łaska Boga… – tą łaską jest Jezus Chrystus.

…łaska ta – Jezus Chrystus (…) niesie zbawienie wszystkim ludziom… – przez Jezusa Bóg uwalnia nas od grzechu, oczyszcza nasze serca- dusze – sumienie… dzieje się to w momencie chrztu św. i za każdym razem, gdy odnawiamy chrzest w sakramencie pokuty i pojednania…

…łaska – czyli Jezus (…) poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie…  To Jezus wzywa nas do nawrócenia – odwrócenia się od zła, grzechu, oczyszczenia w sakramencie pokuty i pojednania i zmiany życia: pójście drogą Ewangelii, Bożych Przykazań, Drogą ,którą jest Jezus…

…oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga…  Idąc Drogą,którą jest Jezus=Kościół, Ewangelia, Boże przykazania, żyjemy nadzieją objawienia się w pełni tego w co i w Kogo wierzymy, objawienia się Chwały Bożej w Niebie i życia w pełni Chwały czyli pełni Miłości, Radości i Pokoju.

ks. Andrzej