ZASADY WYBORU LIDERA GRUPY ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Wybory lidera to dla grupy czas odkrywania, kogo Bóg wybrał do pełnienia służby.

1. Wymagania dotyczące kandydata na lidera 1.1. Powinna to być osoba z odpowiednią formacją, co najmniej od dwóch lat uczęszczająca systematycznie na spotkania grupy. Za właściwą formację przyjmuje się, że osoba ukończyła „Szkołę Animatora” lub przynajmniej jest w trakcie „Szkoły” W przypadku braku takich osób minimum to odbycie rekolekcji „Uzdrowienie Wspomnień”.

1.2. W przypadkach szczególnych, gdy wyżej wymienione warunki nie są spełniane przez kandydata na lidera, wybór takiej osoby należy konsultować z koordynatorem diecezji. 1.3.Wybrany lider zobowiązany jest do stałego pogłębiania swojej formacji przez udział w rekolekcjach zamkniętych raz na dwa lata, uczestniczy w weekendach formacyjnych (stara się żyć według „Naszego Credo”)

2. Sposób wyboru lidera

2.1. Do wyboru lidera uprawnione są osoby po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy (REO), które co najmniej od roku uczestniczą systematycznie w spotkaniach grupy.

2.2. Kandydaci są wcześniej zgłaszani, weryfikowani pod kątem warunków określonych w p.1 i zatwierdzani przez kapłana – opiekuna lub proboszcza, iż nie ma zastrzeżeń, co do ich wiary i moralności. Każdy kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. Sposób wyłaniania kandydatów oraz ich liczba leży w gestii grupy.

2.3. Głosowanie odbywa się w sposób tajny (na kartkach). Każdy uprawniony do głosowania ma jeden głos w każdej turze.

2.4. Kapłan – opiekun, który pełni rolę asystenta kościelnego, ma jeden głos, nawet jeśli rozpoczyna dopiero swoją posługę w grupie.

2.5. Liderem zostaje osoba, która uzyska większość kwalifikowaną, tj. 50% + 1 głos, w pierwszym głosowaniu. Jeżeli w wyniku pierwszego głosowania nie uda się wybrać lidera, należy poddać pod głosowanie w drugiej turze dwie kandydatury, które uzyskały największą liczbę głosów. Jeżeli do wyborów zgłoszono tylko jednego kandydata, to zostaje on liderem, gdy w głosowaniu uzyska ponad 50% głosów osób uprawnionych do głosowania. W przypadku nie uzyskania wystarczającej liczby głosów wybory należy powtórzyć.

2.6. W trosce o wspólnoty wybory odbywają się z udziałem koordynatora diecezji (kapłana lub świeckiego) bądź osoby z Zespołu Pastoralnego, delegowanej przez koordynatora.

2.7. W przypadku braku obecności lidera w spełnianiu posługi wspierają animatorzy, w przypadku licznych wspólnot zasadnym jest powołanie rady grupy.

3. Długość kadencji lidera

3.1. Lider grupy wybierany jest na okres 3 lat

3.2. Kadencja może być ponawiana nie więcej niż jeden raz

4. Modlitwa  Wybory powinny być poprzedzone modlitwą, aby były one formą rozeznawania woli Bożej, a nie sondażem popularności poszczególnych osób. Grupa powinna pamiętać o modlitwie za swojego lidera. Posługa lidera powinna być spełniana w duchu służby, a nie świeckich wzorców rządzenia i narzucania innym swojej woli.  W trosce o jedność i kościelny charakter grup brak obecności Koordynatora z diecezji, bądź osoby z Rady Pastoralnej powoduje nieważność wyboru.

 

Wybór lidera w Odnowie – zasady

Wybór lidera w Odnowie katechezy łódż.docx

 

trzeba kliknąć w link 😉